Trin-for-trin guide

Start en BPA-ordning hos BPA Pro Team

Her kan du læse om, hvordan det foregår, når du starter en BPA-ordning hos BPA Pro Team.

Formålet med en BPA-ordning er at lette borgerens administrative byrde, at bevare/styrke borgerens selvbestemmelse samt at borgeren kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv.

 

Trin 1: Ansøgning

Borgeren henvender sig til kommunen for at søge om en BPA-ordning eller kommunen tilbyder en BPA-ordning til borgeren.

Kommunen sender så et kvitteringsbrev på, at ansøgningen er modtaget.

 

Trin 2: Udmåling af hjælpebehovet

Kommunen udmåler en samlet, individuel vurdering af borgerens hjælpebehov. Her skal kommunen tage stilling til en lang række forhold, herunder vurdering af borgerens ressourcer og behov for hjælp, udmåling af timer til hjælp, udmåling af tilskud, fastlæggelse af budget, regnskab, opfølgning og tilsyn.

Der skal evt. partshøres, hvilket betyder, at borgeren skal have mulighed for at komme med udtalelse, før der kan træffes en afgørelse.

Hvis en BPA-ordning bevilliges, udmåler kommunen tilskuddets størrelse og lægger et budget.

Når en borger søger om BPA, eller når kommunen vurderer, at en borger er inden for målgruppen for BPA, er det vigtigt, at kommunen følger en veltilrettelagt procedure for den sagsbehandling, der ligger til grund for afgørelsen. Proceduren skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst, at afgørelsen er korrekt, samt sikre borgerens retssikkerhed. En veltilrettelagt procedure kan styrke samarbejdet med borgeren og kan gøre det lettere for kommunen at dokumentere grundlaget for kommunens afgørelse, når borgeren bevilges eller får afslag på BPA.

Sagsbehandlingens kvalitet har også betydning for kommunens senere arbejde med at følge op på sagerne og evt. håndtere klager fra borgerne. Læs mere om Kommunens tilrettelæggelse af sagsbehandlingen her. (LINK TIL: Kommunens tilrettelæggelse af sagsbehandlingen).

 

Trin 3: Afgørelse

Kommunen sender en skriftlig afgørelse.

Hvis du har fået bevilliget en BPA-ordning, og du ønsker at overdrage arbejdsgiveransvaret til BPA Pro Team, går vi videre til trin 4:

 

Trin 4: Indledende møde

Borgeren og BPA Pro Team afholder et møde, som fungerer som forventningsafstemning i forhold til indgåelse af kontrakt. Her taler vi bl.a. om arbejdsopgaver, borgerens personlige præferencer jf. hjælpere, personligt råderum mv.

 

Trin 5: Indgåelse af kontrakt

Borgeren og BPA Pro Team indgår en kontrakt, som udfærdiges af BPA Pro Team, hvoraf det tydeligt fremgår, at arbejdsgiveransvaret overdrages til BPA Pro Team, herunder evt. ansættelsesbeviser, personalefiler mv. samt en specifikation af de opgaver, som BPA Pro Team varetager samt betingelserne herfor. Hvis der allerede findes en eksisterende kontrakt gennemgås den for særlige behov.


Trin 6: Kommunen betaler tilskud

Kommunen udbetaler løn- og arbejdsgiveromkostninger til BPA Pro Team, der står for at ansætte hjælpere og betale løn til dem. BPA Pro Team aflægger regnskab til kommunen.

 

Trin 7: Opfølgning

Opfølgning sker på flere niveauer for at sikre at alt foregår, som det skal:

  • Når du har fået bevilget en BPA-ordning, vil kommunen føre tilsyn på ordningen ca. 1 gang årligt, og der vil evt. ske revurdering af ordningen.
  • BPA Pro Team følger også løbende op på kontrakten, for at sikre, at den er tidssvarende og for at sikre kvaliteten af vores ydelser og din tilfredshed.

 

Overlad arbejdsgiveransvaret til BPA Pro Team

Med vores ekspertise, ressourcer og erfaringer kan vi overtage de administrativt tunge, belastende og kedelige administrative opgaver, der ligger i en BPA-ordning. Overgiv arbejdsgiveransvaret til os, så står vi for alle de opgaver, der ligger i rollen.

Vi tilbyder dig desuden:

  • undervisning i at opfylde dit ansvar som arbejdsleder.
  • løbende gennemgang af din bevilling, så du er helt sikker på, at din bevilling indeholder, hvad din funktionsnedsættelse berettiger af hjælp.
  • løbende orientering om brugte og ubrugte timer i din BPA-ordning.
  • specialkonsulent til rådighed ved ansøgninger, revurderinger og anker.
  • specialkonsulent til rådighed ved møder med din sagsbehandler.
  • specialkonsulent til rådighed generelt og specifikt omkring dine ordninger.
  • deltagelse i personalemøder ved behov.